Daud
Shaikhaev

RECORD: 3-1-0
AGE: 54
CLUB:

WINS

DEFEATS

DRAW
Daud Shaikhaev vs Arsen Baimurzaev, M-1 Challenge 51
Watch video

Daud Shaikhaev vs Arsen Baimurzaev, M-1 Challenge 51

M-1 Challenge 51

0
36