Sergey
Golyaev

RECORD: 23-11-0
AGE: 42
CLUB:

WINS

DEFEATS

DRAW
Sergey Golyaev vs Sergey Pashenko, M-1 MFC: Russia vs Ukraine
Watch video

Sergey Golyaev vs Sergey Pashenko, M-1 MFC: Russia vs Ukraine

M-1 MFC: Russia vs Ukraine

0
72
Yuriy Ivlev vs Sergey Golyaev, M-1 MFC: Russia vs the World 6
Watch video

Yuriy Ivlev vs Sergey Golyaev, M-1 MFC: Russia vs the World 6

M-1 MFC: Russia vs the World 6

0
92
Sergey Golyaev vs Said Khalilov, M-1 MFC: Heavyweight GP
Watch video

Sergey Golyaev vs Said Khalilov, M-1 MFC: Heavyweight GP

M-1 MFC: Heavyweight GP

0
42
Sergey Golyaev vs Rasim Kasumov, M-1 MFC: Exclusive Fight Night 3
Watch video

Sergey Golyaev vs Rasim Kasumov, M-1 MFC: Exclusive Fight Night 3

M-1 MFC: Exclusive Fight Night 3

0
155
Ivan Buchinger vs Sergey Golyaev, M-1 Challenge 47
Watch video

Ivan Buchinger vs Sergey Golyaev, M-1 Challenge 47

M-1 Challenge 47

0
55