Jhitry
Shapipov

RECORD: 0-1-0
AGE: 52
CLUB:

WINS

DEFEATS

DRAW
Ilya Kudryashov vs Jhitry Shapipov, M-1 MFC: European 2000
Watch video

Ilya Kudryashov vs Jhitry Shapipov, M-1 MFC: European 2000

M-1 MFC: European 2000

0
32