Ilya
Kudryashov

RECORD: 4-4-0
AGE: 54
CLUB:

WINS

DEFEATS

DRAW
Per Eklund vs Ilya Kudryashov, M-1 MFC European Championship 2002
Watch video

Per Eklund vs Ilya Kudryashov, M-1 MFC European Championship 2002

M-1 MFC: European Championship 2002

0
30
Ilya Kudryashov vs Daan Kooiman, M-1 MFC: World 2000
Watch video

Ilya Kudryashov vs Daan Kooiman, M-1 MFC: World 2000

M-1 MFC: World 2000

0
37
Ilya Kudryashov vs Ronny Hoekstra, M-1 MFC: Russia vs the World 1
Watch video

Ilya Kudryashov vs Ronny Hoekstra, M-1 MFC: Russia vs the World 1

M-1 MFC: Russia vs the World 1

0
65
Ilya Kudryashov vs Jhitry Shapipov, M-1 MFC: European 2000
Watch video

Ilya Kudryashov vs Jhitry Shapipov, M-1 MFC: European 2000

M-1 MFC: European 2000

0
33
Ilya Kudryashov vs Andrey Semenov, M-1 MFC: European 2000
Watch video

Ilya Kudryashov vs Andrey Semenov, M-1 MFC: European 2000

M-1 MFC: European 2000

0
80
Ilya Kudryashov vs Danila Veselov, M-1 MFC: Exclusive Fight Night 3
Watch video

Ilya Kudryashov vs Danila Veselov, M-1 MFC: Exclusive Fight Ni...

M-1 MFC: Exclusive Fight Night 3

0
133